fotografie berlin - architekturfotografie landschaftsfotografie interiorfotografie industriefotografie werbefotografie interior magazine photography
shenyang, formerly romanized as mukden, is the capital and largest city of liaoning province.
an ethnically and culturally diverse city, shenyang has 38 of china's 56 recognized ethnic groups, including the han chinese majority.
the 37 minority groups are manchu, korean, hui, xibo, mongolian, zhuang, miao, tujia, dong, daur, bai, uyghur, tibetan, yi, taiwanese, she, bouyei, yao, akha, kazakh, dai, li, shui, nakhi, jingpo, kyrgyz, tu, mulao, qiang, maonan, gelao, russian, evenks, tatars, oroqen, nanai and lhoba.